ข่าวประชาสัมพันธ์


 **กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564**

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

1. การลงทะเบียนเลือกชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้

2. ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.00 น.  ถึง วันพุธ ที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.   (ระบบจะปิดวันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 24.00 น.)

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถย้ายได้

4. วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์      รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)                                     
                             
                                รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
 
                         ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                 
                         ผู้ใช้          :  25591
                                 
                         รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลียนชุมนุมใหม่

6. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย ,

    เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้ เป็นต้น หากไม่มีคุณสมบัติเป็นไปเงื่อนไขของชุมนุมถือว่าเป็นโมฆะ

    ทางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะเลือกให้เอง

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   

    (Facebook  https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

8. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียน

    สมัคร

หมายเหตุ : หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและเริ่มเรียนไปหนึ่งสัปดาห์ หากมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมนุม

                 นักเรียนสามารถ ติดต่อ ครูณิธินันท์ ปัทมาวิไล ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน