ข่าวประชาสัมพันธ์


**กำหนดการเลือกกิจกรรมชุมนุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565**

โปรดอ่านข้อปฏิบัติในการลงทะเบียนเลือกชุมนุม

1. การลงทะเบียนเลือกชุมนุมสามารถลงทะเบียนผ่าน Smartphone หรือ Computer ได้

2. ให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 น. ถึงวันพฤหัสบดี ที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.   (ระบบจะปิดวันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 23.59 น.)

3. นักเรียนมีสิทธิ์เลือกกิจกรรม  1 คน ต่อ 1 ชุมนุมเท่านั้น และลงทะเบียนได้แค่ครั้งเดียวไม่สามารถเปลี่ยนได้

4. วิธีเข้าสู่ระบบลงทะเบียนออนไลน์      รหัสผู้ใช้        :  รหัสประจำตัวนักเรียน (5 หลัก)                                     
                             
                                รหัสผ่าน        : เลขบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 13 หลัก   
 
  
                         ตัวอย่าง :                ชื่อ            :  นางสาวศิริพร รักดี  
                                 
                         ผู้ใช้          :  25591
                                 
                         รหัสผ่าน    : 1869900000000

5. นักเรียนทุกคนต้องลงทะเบียนชุมนุม ไม่ว่าจะอยู่ชุมนุมเดิมหรือเปลียนชุมนุมใหม่ รวมทั้งกิจกรรมนศท.

6. อ่านรายละเอียดของชุมนุมแต่ละชุมนุมว่ามีข้อจำกัดอะไรบ้าง เช่น รับเฉพาะ ม.1, รับเฉพาะ ม.ต้นหรือ ม.ปลาย ,

    เคยเรียนชุมนุมนั้นแล้วเลือกซ้ำไม่ได้ เป็นต้น หากไม่มีคุณสมบัติเป็นไปเงื่อนไขของชุมนุมถือว่าเป็นโมฆะ

    ทางงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจะเลือกให้เอง

7. กรณีลงทะเบียนไม่ได้หรือรหัสประชาชนไม่ถูกต้อง ให้ติดต่อ ครูสุรศักดิ์  ทิพย์พิมล   

    (Facebook  https://www.messenger.com/t/jscience.th Line : KruJeen)

8. ถ้าหากนักเรียนที่ไม่เลือกชุมนุมในวัน-เวลาตามกำหนด ทางโรงเรียนจะจัดให้นักเรียนเข้าชุมนุมที่ยังไม่เต็มหรือยังไม่มีนักเรียน

    สมัคร

หมายเหตุ : หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและเริ่มเรียนไปหนึ่งสัปดาห์ หากมีปัญหาอื่น ๆ เกี่ยวกับชุมนุม

                 นักเรียนสามารถ ติดต่อ ครูณิธินันท์ ปัทมาวิไล ได้ที่ห้องกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน